https

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) pragniemy poinformować że:

I.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Pol- Druk. Natalia Ząbczyk Bratkowice 789D36-055 Bratkowice NIP: 8181685482 REGON: 180909363

II.
Pol- Druk dba, aby Państwa dane osobowe były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było zgodne
z przepisami prawa.

III.
1. Przy zawieraniu umowy/wypełnianiu formularzy możemy pozyskiwać Państwa dane osobowe. Są to m.in.:
- nazwisko i imiona,
- miejsce i data urodzenia,
- adres miejsca zamieszkania oraz adres korespondencyjny,
- numer kontaktowy oraz adres e-mail,
- numer ewidencyjny PESEL – w przypadku obywatela Rzeczypospolitej Polskiej,
- nazwa, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku cudzoziemca - numeru paszportu lub karty pobytu,
2. Podczas korzystania z naszych usług możemy pozyskiwać dodatkowo inne informacje, takie jak np.: dane transmisyjne, czyli dane o sposobie korzystania z naszych usług.
3. Powyższe dane są nam niezbędne do:
a. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 b RODO), np. w celu:
- utrzymania poprawności działania usług,
- zapewnienia jakości sieci,
- przepustowości połączeń, usuwania awarii.
Bez tych danych nie moglibyśmy świadczyć Państwu naszych usług.
4. Realizacji obowiązków prawnych (art. 6 ust 1 c RODO) :
a. Państwa dane przetwarzamy w celu realizacji następujących obowiązków:
- wystawienia i przechowywania faktur
- przechowywania informacji o połączeniach i logowaniach
- zapewnienia bezpieczeństwa sieci
- rozpatrywania reklamacji.
5. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Pol- Druk (art. 6 ust. 1f RODO), np. w celu:
- ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń (m.in. procesy windykacyjne, sprzedaż wierzytelności, zawiadamianie właściwych organów) ,
- odpowiedzi na Państwa pytania, wnioski, skargi,
- wsparcie obsługi,
- tworzenie analiz, zestawień na nasze wewnętrzne potrzeby (m.in. raportowanie),
- przygotowanie propozycji ofert i rozwiązań dostępnych w Pol- Druk,
- wykrywanie nadużyć, przekroczenia limitów lub progów (np. ponad miarowej transmisji danych), co może prowadzić do ograniczenia lub zablokowania działania poszczególnych usług,
- blokowanie korzystania z usług ze względu na zaległości finansowe.

Dane te przetwarzamy w czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu w okresie niezbędnym do rozliczeń podatkowych lub wygaśnięcia roszczeń, o ile przepisy nie nakazują nam wcześniejszego usunięcia danych.

6. Możemy również przetwarzać Państwa dane w innych celach, jeśli udzieliliście Państwo odrębnej zgody na takie przetwarzanie – na przykład zgody na działania marketingowe (art. 6 ust. 1 a RODO). Dzięki zgodom marketingowym, w zależności od Państwa decyzji, możemy na przykład:
- prezentować reklamy Pol- Druk i firm z nami współpracujących. W tym celu możemy analizować, wedle Państwa uznania, dane transmisyjne, sposób korzystania przez Państwa z urządzenia, informacje o rodzaju Państwa ulubionych serwisów internetowych, oprogramowanie sprzętu, aplikacje, czy ogólnodostępne dane np. z serwisów społecznościowych.
- tworzyć zestawienia, analizy, statystyki tego, jak korzystają Państwo z funkcjonalności, usług naszych i firm z nami współpracujących. Informacje te będziemy łączyć z informacjami o innych naszych Klientach tak, aby budować anonimowe bazy informacji.
Proszę pamiętać, że mają Państwo prawo w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę.

7. Zebranie powyższych informacji pozwoli nam zaproponować Państwu najkorzystniejsze oferty i rozwiązania dostępne w Pol- Druk i w firmach, z którymi współpracujemy. Udzielone zgody są niezależne od czasu trwania umowy - od momentu wycofania zgody dane nie będą przetwarzane. Przetwarzanie w związku z realizowaniem prawnie uzasadnionych interesów Pol- Druk oraz na podstawie otrzymanej zgody może być wykonywane w sposób zautomatyzowany pozwalający na prognozowanie preferencji (np. co do oferty, usług), zachowania (np. wykrywanie nadużyć) lub ryzyka (np. ocena wypłacalności). Takie działanie nazywane jest profilowaniem.

IV.
1. Przekazywanie Państwa danych osobowych:
a. przekażemy dane odbiorcom trzecim, jeśli będziemy mieli ku temu odpowiednią prawną podstawę.
- organom państwowym (np. Prokuraturze, Policji),
- partnerom działającym na nasze zlecenie (np. Biurze Księgowemu, aby w naszym imieniu mogli kompleksowo Państwa obsługiwać, partnerom wspierającym świadczenie Państwu usług),
- innym administratorom (np. Poczcie Polskiej, firmie kurierskiej dostarczającemu Państwu umowę, faktury,
b. w przypadku świadczenia Państwu usług dla których istnieje konieczność współpracy z partnerami spoza EOG, Państwa dane mogą być przekazane do tych partnerów spoza EOG (np. rejestracji i utrzymania globalnych domen internetowych).

V.
1. Państwa prawa, dotyczące przetwarzania danych:
a. prawo do sprostowania danych,
b. prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych,
c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
d. prawo dostępu do danych,
e. prawo do przenoszenia danych.
Zakres z tych praw oraz sytuacje w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.
2. Prawo do sprzeciwu mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych:
a. na potrzeby marketingu bezpośredniego. Zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych w tym celu.
b. w szczególnych sytuacjach, jeśli przetwarzamy je w prawnie uzasadnionym interesie lub interesie publicznym. Zaprzestaniemy przetwarzania danych w tych celach, o ile nie będą istniały inne, przeważające prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.
3. Prawo do wycofania zgody - mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili. Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Państwa celu. Proszę jednak pamiętać, że do czasu wycofania zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane.

Realizacja Państwa praw dotyczących danych osobowych można składać do Pol- Druk przy wykorzystaniu dostępnych kanałów komunikacji:
- wysyłając mail na adres info@pol-druk.com
- telefonicznie pod numerem 691 251 681, 667 260 458
- wysyłając na adres korespondencyjny: Pol- Druk Natalia Ząbczyk Bratkowice 789D36-055 Bratkowice

Mają Państwo również prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Zespół Pol- Druk.


Scroll